Voice of Customer for Open Government Data : Data Visualization

Voice of Customer for Open Government Data : Data Visualization

ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ แบ่งเป็น
– จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด จำแนกตามแหล่งที่มา ประกอบด้วย ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook
– จำนวนความคิดเห็นจำแนกตามแหล่งที่มากับค่าความรู้สึก (Sentiment) ของความคิดเห็น
– กลุ่มของความคิดเห็นจำแนกตามด้านต่าง ๆ แสดงตามเส้นแนวนอน (แกน X) กับจำนวนแหล่งที่มาของความคิดเห็นนำเสนอในกราฟวงกลม
– แผนภาพคำ (Word Cloud) นำเสนอกลุ่มความคิดเห็นที่มีจำนวนการความคิดเห็นตามขนาดของคำ
– แผนภาพคำ (Word Cloud) นำเสนอประเด็นของความคิดเห็นในเชิงรายละเอียดย่อย ๆ ที่มีจำนวนความคิดเห็นนำเสนอตามขนาดของคำ

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *