ความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

จากข้อมูลเปิดภาครัฐ อ้างอิง https://data.go.th/dataset/labor_demand_statistics เป็นชุดข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2558-2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กราฟที่นำเสนอประกอบด้วย
– ความต้องการแรงงานทั่วประเทศไทย
– สัดส่วนการศึกษาแต่ละจังหวัด
– จังหวัด 10 อันดับแรกที่ต้องการแรงงาน
– ความต้องการแรงงานด้านผลิตภัณฑ์ – 2558
– ความต้องการแรงงานในภาคสาขาวิชา – 2558
– ความต้องการแรงงานรายสาขา – 2558
– ความต้องการแรงงานด้านผลิตภัณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษา – 2558
– ความต้องการแรงงานตามช่วงปี

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *