Open Datasets

การให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศโดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์และอื่น ๆ Read More

Open Data API

อีกก้าวหนึ่งของการมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ APIs Read More

Open Data Analytics

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลของภาครัฐ Read More

Data Integration

การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลภาครัฐให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

SUBJECT AREAS

Showcases

 • Voice of Customer for Open Government Data : Data Visualization
  November 11, 2020 / No Comments » / Politics and Government,Visualization ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ แบ่งเป็น- จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด จำแนกตามแหล่งที่มา ประกอบด้วย ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook- จำนวนความคิดเห็นจำแนกตามแหล่งที่มากับค่าความรู้สึก (Sentiment) ของความคิดเห็น- กลุ่มของความคิดเห็นจำแนกตามด้านต่าง ๆ แสดงตามเส้นแนวนอน (แกน X) กับจำนวนแหล่งที่มาของความคิดเห็นนำเสนอในกราฟวงกลม- แผนภาพคำ (Word Cloud) นำเสนอกลุ่มความคิดเห็นที่มีจำนวนการความคิดเห็นตามขนาดของคำ- แผนภาพคำ (Word Cloud) นำเสนอประเด็นของความคิดเห็นในเชิงรายละเอียดย่อย ๆ ที่มีจำนวนความคิดเห็นนำเสนอตามขนาดของคำ
 • ความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
  September 23, 2020 / No Comments » / Economics and Industry,Education,Federation of Thai Industries,Visualization จากข้อมูลเปิดภาครัฐ อ้างอิง https://data.go.th/dataset/labor_demand_statistics เป็นชุดข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2558-2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กราฟที่นำเสนอประกอบด้วย- ความต้องการแรงงานทั่วประเทศไทย- สัดส่วนการศึกษาแต่ละจังหวัด- จังหวัด 10 อันดับแรกที่ต้องการแรงงาน- ความต้องการแรงงานด้านผลิตภัณฑ์ - 2558- ความต้องการแรงงานในภาคสาขาวิชา - 2558- ความต้องการแรงงานรายสาขา - 2558- ความต้องการแรงงานด้านผลิตภัณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษา - 2558- ความต้องการแรงงานตามช่วงปี
 • The use of Water Supply in Thailand
  September 15, 2020 / No Comments » / Federation of Thai Industries,Transportation and Logistics,Visualization สถิติการใช้นำประปาจำแนกตามประเภทผู้ให้บริการน้ำประปาคือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคSum of Total Customer (case) คือจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมดSum of Total Customer (case) separated by business type คือจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมดจำแนกตามประเภทผู้ให้บริการน้ำประปาThe Correlation between User Amount (Customer) and Water Sale Amount (Water sold) คือความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำที่ขายให้กับผู้ใช้Water produced (cubic metre) and Water sold (cubic metre) คือปริมาณน้ำที่ผลิตได้และปริมาณน้ำที่ขายให้กับผู้ใช้Customer (case), Water produced (cubic metre), Water sold (cubic metre) คือจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ และปริมาณน้ำที่ขายให้กับผู้ใช้ ตามลำดับ สถิติจากhttp://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries18.htmlhttps://www.pwa.co.th/province/reporthttps://data.go.th/dataset/statseries18https://data.go.th/dataset/pwa-report-province
 • Billion Mindset – แนวคิดพันล้าน กับบทความเกี่ยวกับศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
  September 3, 2020 / No Comments » / Application,Knowledge,Science and Technology Billion Mindset - แนวคิดพันล้าน เขียนบทความเกี่ยวกับ Open Data โดยกล่าวอย่างหนึ่งว่า "ข้อมูล" นั้นมีค่าประดุจ "ทองคำ" เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ ใครที่เข้าถึงข้อมูลมากกว่า ย่อมกุมความได้เปรียบที่มากกว่าในทุกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านธุรกิจ หรือการลงทุนก็ตาม คนที่มีข้อมูลมากกว่า จะมองเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ นำหน้าคนอื่น คนที่เข้าถึงข้อมูลมากกว่า ย่อมมีทางเลือกในการลงทุน รวมถึงโอกาสในการสร้างกำไรที่มากกว่าด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น จะลองยกตัวอย่างว่า เราเป็นนักลงทุน ที่กำลังจะตัดสินใจเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นไทย ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลย เท่ากับว่าเรากำลังโยนเงินนั้นลงไปแบบสุ่ม ให้กับสภาวะตลาดและหุ้นที่เราไม่รู้จักเกี่ยวกับมัน https://www.facebook.com/331394447302302/posts/1017246892050384/?d=n
 • รวมข้อมูลเปิดภาครัฐที่นักลงทุนไทย ห้ามพลาด data.go.th
  August 28, 2020 / No Comments » / Economics and Industry,Knowledge ลงทุนแมน ร่วมกับ DGA ในการรวมข้อมูลเปิดภาครัฐที่นักลงทุนไทย ห้ามพลาด data.go.th ซึ่งเผยแพร่บน page ของลงทุนแมน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ในการเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ หรือ "data.go.th" เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลภาครัฐทุกประเภท เช่น ข้อมูลด้านการลงทุน-ตลาดทุน มาไว้ในเว็บเดียวกัน เพื่อช่วยให้ทุกคนสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีคุณภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งชุดข้อมูลทั้งหมดนี้ "ภาครัฐทุกหน่วยงาน" ได้ร่วมมือกันจัดทำขึ้นมา https://www.facebook.com/113397052526245/posts/880375525828390/
 • data.go.th จากพลังภาครัฐ สู่ Platform เครือข่ายข้อมูลอิสระของประชาชน
  August 28, 2020 / 1 Comment / Knowledge,Science and Technology,Social and Welfare IN FOCUS วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคผลักดันให้การทำธุรกิจต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีและเคลื่อนย้ายตัวเองสู่โลกดิจิทัลแบบเต็มตัว (Digital Transformation) เพื่ออยู่ให้รอดและไปต่อให้ได้ในโลกใบใหม่ที่เรียกกันว่า New Normalเมื่อการทำธุรกิจเริ่มกลายเป็นภารกิจครั้งใหม่ที่ทุกคนต้องวางแผนและตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้น การใช้เพียง ‘ประสบการณ์’ ไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากใช้เวลานานและอาจไม่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยากจะคาดเดาได้ ในขณะที่การตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ‘ข้อมูล’ เป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยและแม่นยำมากกว่าเพื่อส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงได้สร้างแหล่งทรัพยากรข้อมูล ด้วยการรวบรวมข้อมูลมูลค่าสูงจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐจนเกิดเป็น ‘ข้อมูลเปิดของภาครัฐ’ (Open Government Data) โดยเผยแพร่ผ่าน data.go.th แพลตฟอร์มที่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วยฟังก์ชันแสดงตัวอย่างพรีวิวผ่าน ‘การแสดงข้อมูลเชิงภาพ’ (Visualization) เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว บทความจากเว็บไซต์ THEMOMENTUM ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลที่ชวนคุณให้ขบคิดและวิเคราะห์ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เรื่องสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ทำการเขียนบทความเกี่ยวกับ data.go.th สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ https://themomentum.co/dga-opendata/?fbclid=IwAR2RoNHdoBlY4kxPrDroICXPFB-UsgFRE7UNweMKNtsXtko8YzL-pEFggAQ
 • เมื่อภาครัฐเปิดลิ้นชักข้อมูล Open Government Data ให้ทุกคนเข้าถึง เราจะใช้หา Insight อะไรได้บ้าง
  August 18, 2020 / No Comments » / Knowledge,Transportation and Logistics ในยุคที่ต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนที่เห็นได้ชัด คือ การที่ทุกคนและทุกองค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล หรือ Data ยิ่งถ้าใครนำมาวิเคราะห์ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ได้ คนคนนั้นจะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเอง หรือเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นเท่านั้น บทความบนพื้นที่แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Space) ที่เขียนโดย "SALIKA" เว็บไซต์สาลิกา: เว็บไซต์ที่แบ่งปันความคิด สาระความรู้ให้แก่ทุกคน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความด้านล่างนี้ https://www.salika.co/2020/08/18/thailand-open-government-data-usage/?fbclid=IwAR0c1Y6FBNkB4U7F9_cwIU2A4gCCclNuNxnCa8WIEiyraYX6YFwPIO-OMVM
 • ติวคิวรี่ Ep.6 สอนดึงข้อมูลจากเว็บอัตโนมัติโดยใช้ Power Query
  August 14, 2020 / No Comments » / Application,Knowledge,Science and Technology ติวคิวรี่ Ep.6 สอนดึงข้อมูลจากเว็บอัตโนมัติโดยใช้ Power Query. ข้อดีของการใช้ คิวรี่มาช่วยดึงข้อมูล 1.ข้อมูลอัพเดตได้เองจาก excel แค่กด refresh ไม่จำเป็นต้องไปกด ในเว็บ อีกทั้ง 1 ไฟล์ excel จะใส่กี่เว็บก้อได้ 2.สามารถจัดรูปแบบได้ด้วย เวลาที่ดึงข้อมูลมาบางทีเราก้อจะดูแค่ไม่กี่รายการที่เราสนใจ มันมาหมด ถ้าใช้ power query สามารถ filter ให้เหลือเฉพาะตัวที่ต้องการได้เลย มีใครให้มากกว่านี้มั๊ย พิมพ์มาได้เลยจ้า ปล.คลิปนี้ที่มาจากรีเควสใน live ก่อนนู้นนน (ไม่ได้ลืมเพราะจดไว้) ส่วนคำถามอื่นๆทยอยตอบให้อยู่ค่ะ web link Exchange rate https://www.bot.or.th/%E2%80%A6/Appl%E2%80%A6/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx Covid-19 https://data.go.th/dataset/covid-19-daily Credit: PlearningExcel
 • The use of Electricity Consumption
  August 3, 2020 / No Comments » / Cities and Regions,Energy and Natural Resources,Federation of Thai Industries,Visualization สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2549 - 2558สำหรับการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจะแบ่งเป็น- การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับธุรกิจ (Business Electricity Usage) โดยแบ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก- การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน (Household Electricity Usage)- การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับด้านอื่น ๆ (Other Electricity Usage) สำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ให้บริการนั้นจะแบ่งเป็น- การไฟฟ้านครหลวงให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการในจังหวัดอื่น ๆ ที่มาของข้อมูล: http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries18.htmlhttps://data.go.th/dataset/statseries18
 • ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลของรัฐจากระบบ CITIZENinfo
  July 30, 2020 / No Comments » / Public Health,Visualization ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน โดยมีพิกัดของ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมหาวิทยาลัย ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพัฒนาแอปพลิเคชัน 2 ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2อีเมลผู้ติดต่อ attasit.sermtanawisan@dga.or.thระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุงรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล ใช้สิทธิ์การใช้งานและเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Height Value Dataset ไม่แสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2563สัญญาอนุญาต DGA Open Government License ที่มา: https://data.go.th/dataset/health-citizeninfo
 • Thailand: COVID-19 Confirmed Cases Jan 12 – July 9, 2020
  July 23, 2020 / No Comments » / Public Health,Visualization Bar chart race of COVID-19 Confirmed Cases in Thailand from Jan 12, 2020, until July 9, 2020 from https://data.go.th/dataset/covid-19-daily The background videos are free stock video footage from Pixabay. Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/channel/UCD1xSqhLKBt4p5RUd1Jok_A?sub_confirmation=1#covid19 #thailand #COVID19thailand https://www.youtube.com/watch?v=Jc7oH3bSjU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hfR27Q2SZPd7Mm0vfVmpwREfN38jJwxu12GhSMiOTSUDPxlGv4GT5A9c
 • How to use RESTful API on Open Government Data of Thailand
  July 23, 2020 / No Comments » / Knowledge,Science and Technology ดึงข้อมูลจาก data.go.th (Open Government Data of Thailand) ผ่าน RESTful API มาใช้ใน ExcelCredit: prasertcbs การใช้งาน API ของ data.go.th ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ API ก่อน จึงจะได้รับ API Key ของตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าถึง API ของชุดข้อมูลได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเรียกใช้ API อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การ attack server หรือ การเรียกใช้ API ในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังต้องการทราบ profile พื้นฐานของนักพัฒนา เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต สำหรับบทความนี้นำเสนอการใช้งาน Data API ที่ทำการดึงข้อมูลผ่าน RESTful API มาใช้ใน Excel นำเสนอโดย #prasertcbs https://www.youtube.com/watch?v=CTmEFOD4f9o
Load More

SERVICE CATEGORIES

Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลเปิดภาครัฐ Read More

Visualization

การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูลเปิด Read More

Knowledge

การแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเปิด Read More

Event

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิด Read More

Article

การเขียนบทความวิชาการเกี่ยวข้อมูลเปิด Read More

Application

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐในการพัฒนาแอพพลิเคชัน Read More

Partners

The Federation of Thai Industries https://www.fti.or.th/

Open Government Data of Thailand

Open Dataset ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย